Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Научноистраживачки пројекти

ПРОГРАМИ ФОНДА ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Програм ИДЕЈЕ

Програм ИДЕЈЕ, је највећи програм Фонда за науку Републике Србије, омогућава финансирање пројеката који се базирају на изврсним идејама које могу у будућности имати значајни утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини, укључивање изврсних истраживача у научноистраживачки рад, као и јачање професионалних капацитета истраживача и стварање нових пројектних тимова. За учешће у пројектима програма Идеје пријавило се 9.096 истаживача у оквиру 917 пројектних пријава, од којих је 105 одобрено за финаисирање.

Мониторинг и индексирање мира и безбедности на Западном Балкану

Пројекат „Мониторинг и индексирање мира и безбедности на Западном Балкану“ (енгл. „Monitoring and Indexing Peace in the Western Balkans“ – MIND) има за циљ да пружи снажан допринос консолидацији мира и безбедности на Западном Балкану кроз иновативна, контекстуално осетљива и методолошки мешовита истраживања, нудећи савете о политикама заснованим на емпиријским налазима и унапређујући истраживачки засновано високошколско образовање у Србији. Носилац пројекта је Факултет политичких наука Универзитета у Београду, а Факултет организационих наука Универзитета у Београду поред Правног факултета Универзитета Унион има улогу учесника на пројекту.

ПАНАЦЕА – Постављање основа за јачање капацитета заједнице економије дељења у Србији

Пројекат ПАНАЦЕА – Постављање основа за јачање капацитета заједнице економије дељења у Србији (енгл. „Setting foundation for caPAcity buildiNg of shAring Community in SerbiA – PANACEA“) је са имплементацијом почео 10.01.2022. године и у трогодишњем периоду Факултет организационих наука, као носилац Пројекта, заједно са Саобраћајним факултетом и Економским факултетом Универзитета у Београду вршиће истраживања са фокусом на економију дељења и успостављање капацитета за њен развој у Србији. Економија дељења се односи на дигитално координисане економске активности којима потрошачи добијају привремени приступ производима и услугама.

Ангажовање у академским постигнућима и ваннаставним активностима као показатељи задовољства животом средњошколаца и студената

Пројекат „Ангажовање у академским постигнућима и ваннаставним активностима као показатељи задовољства животом средњошколаца и студената“ (енгл. „Engagement in Academic Achieveents and Extracurricular Activities as Predictors of Life Sataisfaction among High – school and University Students“ – SHINE) настоји да анализира задовољство животом као мерљиву вредност у националном одрживом развоју како би обезбедио ефикаснији модел за унапређење живота младих од 18 до 28 година у Србији. Пројекат има за циљ да утврди да ли ангажовање у наставним и ваннаставним активностима средњошколаца и студената може предвидети достигнути ниво задовољства животом, као и да ли задовољство животом може додатно допринети академском и професионалном развоју. Факултет орагнизационих наука у Пројекту има улогу носиоца Пројекта, док су учесници на пројекту Институт Економских наука и Правни факултет Универзитета у Београду.

Зелени програм сарадње науке и привреде

Програм подржава примењена истраживања у свим научним областима која ће резултирати патентима, патентним пријавама, техничким решењима, заштићеним ауторским делима и који се односе на задате теме Програма, а обухватају осмишљавање и развој друштвено корисних технологија, производа и услуга. Укупно се финансира 20  пројеката из Зеленог програма сарадње науке и привреде.

 

Пројекат „Обнављање отпадних анода које еволуирају кисеоник из хидрометалургије и њихова побољшана активност за економију водоника, ремедијацију отпадних вода и земљишта“  (енгл. „Renewal of the Waste Oxygen-Evolving anodes fromHydrometallurgy and their improved Activity for HydrogenEconomy, Wastewater and Soil Remediation – Оxy RePair“) има за циљ развијање поступка за репарацију истрошених титанијумских анодаНосилац пројекта је  Институт за хемију, технологију и металургију, док је Факултет организационих наука учесник на пројекту, заједно са Државним универзитетом у Новом Пазару, Универзитетом у Приштини – Факултетом техничких наука, као и Иновационим центром Технолошко-металуршког факултета у Београду.

Програм за развој пројеката из области вештачке интелигенције

Циљеви програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције су подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у Србији у домену вештачке интелигенције, подстицање примене резултата научних истраживања из домена вештачке интелигенције у развоју привреде Србије. Фонд за науку Републике Србије финансира 12 пројеката у оквиру Програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције.

Пројекат Примена вештачке интелигенције за унапређење безбедности на раду  (енгл. „Artificial Intelligence for Managing Workplace Safety – AI4WorkplaceSafety“) реализован је у периоду 31.08.2020-30.11.2022. године. Циљ пројекта био је аутоматизација детекције и праћења претходних повреда на раду употребом алгоритама вештачке интелигенције. У фокусу овог пројекта био је  радни задатак транспорта терета ручним колицима, који је изабран као репрезентативан јер у пракси често доводи до повреда код радника и заступљен је у свим областима индустрије. Осим у производном сектору (у којем ради већина запослених у Србији), вишеструки резултати пројекта могу наћи примену и у ергономији, спорту, здравству итд.