Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука

Научноистраживачки пројекти

ПРОГРАМИ ФОНДА ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Програм ПРИЗМА

Циљеви Програма су: финансирање пројеката који се заснивају на изврсним идејама које у будућности могу да имају значајан утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини; јасно наведеноj мотивацији за истраживања у оквирима савремених трендова развоја науке у одговарајућим научним областима; развоју научних и практичних аспеката у области техничко-технолошких наука; развоју истраживања од стратешког значаја за пољопривреду, производњу хране и заштиту животне средине; развоју експерименталних, практичних и клиничких истраживања која треба да допринесу здрављу људи у Србији; истраживању тема које доприносе развоју у областима друштвених и хуманистичких наука у Србији; подизању нивоа науке у вештачкој интелигенцији као и њена примена; укључивању младих истраживача у научно-истраживачки рад и јачање професионалних капацитета истраживача у оквиру истраживачких тимова.

Population dynamics under environmental challenges in Serbia

Носилац пројекта под називом Population dynamics under environmental challenges in Serbia (акроним: POPENVIROS) је Универзитет у Београду – Географски факултет, под руководством доц. др Наталије Мирић. Члан пројектног тима испред Универзитета у Београду – Факултета организационих наука је доц. др Милица Маричић. Истраживање овог пројекта биће прво истраживање у Србији које покушава да објасни како и путем којих механизама еколошки изазови утичу на три компоненте динамике становништва – наталитет, морталитет и миграцију, те да у складу с овим сазнањима створи пројекције становништва које узимају у обзир утицај еколошких промена. Иновативност методолошког приступа лежи у коришћењу и комбинацији демографских, социоекономских и еколошких података из различитих извора на индивидуалном, регионалном и националном нивоу. Како би се испитале узрочне везе између динамике становништва, са једне стране, и еколошких показатеља, са друге, биће коришћено моделовање структурних једначина (Structural Equation Modeling SEM). Примена ове методе ће такође омогућити сагледавање директних и индиректних ефеката еколошких изазова на динамику становништва. Резултати ће помоћи да се идентификују осетљива подручја и демографске групе, као и да се, у дугорочној перспективи, креирају специфичне јавне политике које ће узети у обзир утицај еколошких фактора.

 

Период реализације пројекта од 2023. године до 2025. године

Digital Platform for Advancing Knowledge and Innovation in Urban Morphology Approach for Environmentally-Sensitive Development in Serbia

Носилац пројекта под називом Future Heritage of Spa Settlements: Digital Platform for Advancing Knowledge and Innovation in Urban Morphology Approach for Environmentally-Sensitive Development in Serbia (акроним: SPATTERN) је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, под руководством проф. др Владана Ђокића. Руководилац пројектног тима испред Универзитета у Београду – Факултета организационих наука је проф. др Дејан Симић. SPATTERN је иновативно и креативно истраживање које идентификује енвајронментално сензитивне урбане обрасце бањских насеља у Србији. SPATTERN подстиче нова и одржива знања у дигитално развијеној истраживачкој инфраструктури критички испитујући изазове одрживог коришћења земљишта. SPATTERN ће обезбедити флексибилан методолошки оквир за идентификацију локалних образаца путем дигиталних алата који ће бити применљиви у различитим размерама и прилагодљиви различитим регионалним, националним и локалним контекстима. SPATTERN окупља истраживаче из четири научне области – урбаног планирања и развоја, социологије, архитектуре и информационих технологија, подстичући мултидисциплинарну културу истраживања. Очекивани допринос SPATTERN пројекта огледа се у развоју дигиталне платформе и Атласа енвајронментално сензитивних урбаних образаца успостављених на основу 12 развојних модела бањских насеља у Србији и 26 репликатора. Свеобухватно, SPATTERN ће допринети систематски и оперативно организованим истраживачким подацима који ће обезбедити увид у морфогенезу бањских насеља у Србији, подстичући нова истраживања и практичну примену енвајронментално сензитивног урбаног развоја из перспективе урбане морфологије у оквиру европског истраживачког простора.

 

Период реализације пројекта од 2023. године до 2025. године

Зелени програм сарадње науке и привреде

Програм подржава примењена истраживања у свим научним областима која ће резултирати патентима, патентним пријавама, техничким решењима, заштићеним ауторским делима и која се односе на задате теме програма, а обухватају осмишљавање и развој друштвено корисних технологија, производа и услуга. Укупно се финансира 20 пројеката из Зеленог програма сарадње науке и привреде.

Обнављање отпадних анода које еволуирају кисеоник из хидрометалургије и њихова побољшана активност за економију водоника, ремедијацију отпадних вода и земљишта

Пројекат под називом: „Обнављање отпадних анода које еволуирају кисеоник из хидрометалургије и њихова побољшана активност за економију водоника, ремедијацију отпадних вода и земљишта“ (енгл. Renewal of the Waste Oxygen-Evolving anodes from Hydrometallurgy and their improved Activity for HydrogenEconomy, Wastewater and Soil Remediation – ОxyRePair) има за циљ развијање поступка за репарацију истрошених титанијумских анода. Носилац пројекта је Институт за хемију, технологију и металургију, док је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука учесник на пројекту, заједно са Државним универзитетом у Новом Пазару, Универзитетом у Приштини – Факултетом техничких наука, као и Иновационим центром Технолошко-металуршког факултета у Београду.

 

Период реализације пројекта од 2023. године до 2025. године

Програм ИДЕЈЕ

Програм ИДЕЈЕ је највећи програм Фонда за науку Републике Србије који омогућава финансирање пројеката који се базирају на изврсним идејама које могу у будућности имати значајни утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини, укључивање изврсних истраживача у научноистраживачки рад, као и јачање професионалних капацитета истраживача и стварање нових пројектних тимова. За учешће у пројектима програма ИДЕЈЕ пријавило се 9.096 истраживача у оквиру 917 пројектних пријава, од којих је 105 одобрено за финансирање.

Мониторинг и индексирање мира и безбедности на Западном Балкану

Пројекат под називом: „Мониторинг и индексирање мира и безбедности на Западном Балкану“ (енгл. Monitoring and Indexing Peace in the Western Balkans – MIND) има за циљ да пружи снажан допринос консолидацији мира и безбедности на Западном Балкану кроз иновативна, контекстуално осетљива и методолошки мешовита истраживања, нудећи савете о политикама заснованим на емпиријским налазима и унапређујући истраживачки засновано високошколско образовање у Србији. Носилац пројекта је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, а Универзитет у Београду – Факултет организационих наука, поред Универзитета Унион – Правног факултета, има улогу учесника на пројекту.

Период реализације од 2022. године до 2024. године

mindproject.ac.rs

Постављање основа за јачање капацитета заједнице економије дељења у Србији

PanaceaПројекат под називом: ,,Постављање основа за јачање капацитета заједнице економије дељења у Србији“ (енгл. Setting foundation for caPAcity buildiNg of shAring Community in SerbiA – PANACEA) је са имплементацијом почео 10.01.2022. године и у трогодишњем периоду Универзитет у Београду – Факултет организационих наука, као носилац пројекта, заједно са Универзитетом у Београду – Саобраћајним факултетом и Универзитетом у Београду – Економским факултетом, вршиће истраживања са фокусом на економију дељења и успостављање капацитета за њен развој у Србији. Економија дељења се односи на дигитално координисане економске активности којима потрошачи добијају привремени приступ производима и услугама.

Период реализације од 2022. године до 2024. године

panacea-ideje.rs

Ангажовање у академским постигнућима и ваннаставним активностима као показатељи задовољства животом средњошколаца и студената

Пројекат под називом: „Ангажовање у академским постигнућима и ваннаставним активностима као показатељи задовољства животом средњошколаца и студената“ (енгл. Engagement in Academic Achieveents and Extracurricular Activities as Predictors of Life Sataisfaction among High – school and University Students – SHINE) настоји да анализира задовољство животом као мерљиву вредност у националном одрживом развоју како би обезбедио ефикаснији модел за унапређење живота младих од 18 до 28 година у Србији. Пројекат има за циљ да утврди да ли ангажовање у наставним и ваннаставним активностима средњошколаца и студената може предвидети достигнути ниво задовољства животом, као и да ли задовољство животом може додатно допринети академском и професионалном развоју. Универзитет у Београду – Факултет организационих наука у пројекту има улогу носиоца пројекта, док су учесници на пројекту Институт Економских наука и Универзитет у Београду – Правни факултет.

Период реализације пројекта од 2022. године до 2024. године

shine.edu.rs

Програм за развој пројеката из области вештачке интелигенције

Циљеви програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције су подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у Србији у домену вештачке интелигенције, подстицање примене резултата научних истраживања из домена вештачке интелигенције у развоју привреде Србије. Фонд за науку Републике Србије финансира 12 пројеката у оквиру Програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције.

Примена вештачке интелигенције за унапређење безбедности на раду

Пројекат под називом: ,,Примена вештачке интелигенције за унапређење безбедности на раду“ (енгл. Artificial Intelligence for Managing Workplace Safety – AI4WorkplaceSafety) је реализован у периоду од 31.08.2020. године до 30.11.2022. године. Циљ пројекта је био аутоматизација детекције и праћења претходних повреда на раду употребом алгоритама вештачке интелигенције. У фокусу овог пројекта био је радни задатак транспорта терета ручним колицима, који је изабран као репрезентативан јер у пракси често доводи до повреда код радника и заступљен је у свим областима индустрије. Осим у производном сектору (у којем ради већина запослених у Србији), вишеструки резултати пројекта могу наћи примену и у ергономији, спорту, здравству итд. Носилац пројекта је Универзитет у Крагујевцу – Факултет инжењерских наука, док су учесници на пројекту Универзитет у Београду – Факултет организационих наука, и Универзитет у Београду – Медицински факултет.

Период реализације пројекта од 2020. године до 2022. године

ai4workplacesafety.com